Oplevering

De opleveringen worden, zoals eerder vermeld, opgesplitst in 2 delen: de “Voorlopige Oplevering” en de “Definitieve Oplevering”.

Voorlopige oplevering

De “Voorlopige oplevering” wordt uitgevoerd na de voltooiing van de werken van elk lot afzonderlijk. In principe is het de aannemer die een verzoek opstelt om over te gaan tot “Voorlopige oplevering”. Indien blijkt dat de werken onvoldoende zijn voltooid kan worden geweigerd op zijn verzoek in te gaan.

In geval wel op het verzoek van de aannemer wordt ingegaan worden alle uitgevoerde werken overlopen en eventuele fouten of ontbrekende werken genoteerd. In het “PV van Voorlopige Oplevering” zal dan in onderling overleg een termijn worden vastgelegd waarbinnen de aanpassingen moeten worden uitgevoerd op straffe van boete.

Waarborgperiode van één jaar

Na de voorlopige oplevering start de waarborgperiode van één jaar. Deze termijn geeft u de mogelijkheid "onzichtbare" gebreken te ontdekken die niet konden worden vastgesteld tijdens de voorlopige oplevering maar wel zichtbaar zijn geworden door het normale dagelijkse gebruik. Dit kan bvb. een slecht werkende afvoerbuis zijn, een slecht aangesloten stopcontact, … Indien tijdens de waarborgperiode problemen worden vastgesteld wordt er van de opdrachtgever als goede huisvader verwacht dat hij deze onmiddellijk meldt aan de betreffende aannemer en/of architect. De aannemer is er dan toe verplicht de problemen binnen een redelijke termijn op te lossen zonder hiervoor bijkomende vergoedingen te mogen aanrekenen. Dit geldt uiteraard niet in geval van slijtage, overmacht (storm - inbraak) of wanneer "slecht onderhoud" kan worden aangetoond.

Definitieve oplevering

Indien de waarborgperiode afloopt zonder dat de opdrachtgever problemen heeft gemeld, wordt er van uit gegaan dat er geen problemen werden vastgesteld en wordt de "Definitieve Oplevering" automatisch bekomen. Ook wanneer problemen werden gemeld en deze reeds werden opgelost, wordt de Definitieve Oplevering automatisch bekomen. Enkel wanneer er problemen werden gemeld en de aannemer heeft nagelaten deze te verhelpen, wordt een PV van Definitieve Oplevering opgemaakt met de opsomming van de problemen, de hersteltermijn waarbinnen de herstellingen moeten gebeuren. Er kunnen ook vertragingsboetes worden opgenomen zoals in de oorspronkelijke overeenkomst.